Om kampen/About the struggle

Vi kommer göra allt för att stoppa Beowulf mining och deras försök att anlägga en järngruva i Gállok

Gállok är ett till nyligen tämligen oexploaterat område i närheten av Jokkmokk. Vid berget finns fortfarande nästan orörd skog full med hänglavar och sällsynta växter. Detta är den delen av Sápmi, samernas land, som är koloniserad av så kallat Sverige. Här vill det engelska bolaget exploatera marken och påbörja arbetet med att anlägga en dagbrottsgruva som i huvudsak kommer bryta järn. Kampen mot detta sjuka nykoloniseringsprojekt har pågått i flera år.

2013 ville bolaget göra undersökningar av marken. Detta gjorde att den lokala Samebyn kontaktade folk för att hjälpa dem i kampen mot nykolonialisterna som vill exploatera marken. Efter några månader av motstånd och ockupation blev de som gjorde motstånd vräkta av statens lakejer (snuten) och företaget kunde slutföra sina undersökningar, flera månader senare än planerat.

En gruva här kommer helt fucka upp både biosfären och livet för de som försöker leva av detta land. Men denna berättelse är inte något nytt…

Sápmi

Sápmi är sedan länge koloniserat av så kallat Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Detta är samernas land som i flera hundra år blivit stulet och industrialiserat av jordbruk, skogsbruk, gruvor, vattenkraftverk och vindkraftverk. Likt många ursprungsfolk har samerna av de koloniserande staterna och deras lakejer blivit utsatta för kulturellt folkmord.

Giftiga gruvor

Om gruvhelvetet börjar kommer den svenska regeringen investera i nya järnvägar. Detta öppnar upp för fortsatt exploatering av området. Det finns redan en mängd andra planer på gruvor. Alla gruvor har dammar med slaggämnen och många läcker ton av giftiga tungmetaller som förgiftar vattendrag, människor och andra djur.

Detta är i sig själv helt galet, men detta område är inte vilket område som helst. Gruvan och de följande exploateringarna är precis intill UNESCOs världsnaturarv Laponia. Detta är ett 9400 kvadratkilometer stort oexploaterat område som fortfarande blir kultiverat av samerna. 95% av området är skyddat som nationalparker (Sarek, Padjelanta etc) eller naturreservat. De giriga gruvgrävarna tycker det är en utmärkt idé att spränga berget i Gállok och gräva ett flera hundra meter djupt hål här. Vi tycker inte det.

I väntan på dag x

Förra året gick företaget ut med att de vill göra nya provtagningar i Gállok. Därför bjuder vi in dig till att ansluta dig till kampen mot denna mardröm som de med tvång vill påbörja. Vi vet inte riktigt när de kommer dyka upp men troligtvis är det under kommande sommar eller höst. Så snart vi vet mer om företagets planer kommer vi uppdatera och gå ut med en öppen inbjudan till att komma till Gállok eller för att göra solidaritetsaktioner runt världen. Med alla tänkbara medel kommer vi försöka stoppa detta järnmonster från att exploatera detta heliga område. Inga taktiker kommer uteslutas. Vi följer principen “whatever works”. Tillsammans kan vi stoppa denna galenskap från att hända.

Frihet kan inte ges, frihet kan bara tas

Vi kommer inte be om lov eller ställa några krav som kan förhandlas bort. Vi kommer ställa oss i vägen och vara där till detta gruvhelvetesprojekt är begravet. Vi kommer göra vad som krävs för att försvara denna plats från nykolonisatörernas idiotiska planer.

Självklart kommer statens och de rikas lakejer (snuten) försöka jaga bort oss. Med deras våldsmonopol kommer de använda våld mot oss. Vi kommer stå kvar, fast rotade i marken. Deras motiv är order uppifrån och deras månadslön. Deras motiv är kapitalism och dess ytlighet. Men det är ingenting jämfört med vår relation med jorden, berget, vattnet, träden och växterna som finns här på denna plats. Vår relation går på djupet. Den följer trädens rötter neråt och fåglarnas flykt upp i skyn. Vi står vid denna plats lika fast som berget. Med raka ryggar kommer vi trycka tillbaks inkräktarna och ta vår frihet. Inga gruvor i Gállok. Inte nu, aldrig någonsin!

Map describing the planned mine

We will do our best to stop Beowulf Mining and their plan of an iron mine in Gállok

Gállok is a beautiful place located near Jokkmokk in the part of Sapmi colonised by so called sweden. Here an english company wants to exploit the land and start the operation of an open pit iron mine. The struggle against this fucked up neocolonial project have been going on for many years.

In 2013 the company wanted to do survey’s in Gállok. This lead the local Sami community to reach out for people to join the struggle against the neocolonisers who wanted to exploit the land. After some months of resistance and occupation the resisters were evicted by the state minions (cops) and in the end the company could succeed with their testing.

A mine here would completely fuck up both the ecosystem and the lives of the local people trying to live of the land. But this story is not something new…

Sapmi

Sapmi is the land colonised by so called Norway, Sweden, Finland and Russia. Its natives are the Sami people. For centuries the Sami’s land has been stolen and destroyed by agriculture, forestry, mining, hydro-electric dams, wind turbine parks and other industries. Like many colonised people the Sami has been the target of cultural genocide by the states and their minions.

Toxic mines

If the mining starts the Swedish government will also invest in new rail roads, clearing the way for further exploitation of the area. And there are many mines already in mind. All mines have waste water dams that often leak tons of toxic heavy metals polluting both water, humans and other animals in horrible ways.

This in itself is crazy, but the area is not just any random ecological community. The mine and the following exploitation is right next to the UNESCO World Heritage site of Laponia. This is an area of nonexploited nature with the size of 9,400 sqare kilometres that is still being cultured by the sami people. 95% of the area is protected as national parks (Sarek, Padjelanta etc) or nature reserves. The greedy miners think it’s a great idea to blow up the mountain of Gállok and dig a several hundred meter deep hole. We think not!

Waiting for day x

Last year the company announced that they want to do further
tests in Gállok. Therefor we invite you to come and join our struggle against the nightmare they want to impose. We don’t really know when they will show up, but there’s a fairly good chance that it could be this summer or fall. As soon as we know more about the companies plan we will update and make a call for people to come to Gállok and for solidarity actions around the world. By all possible means we will try to stop this iron beast from exploiting this sacred area. No tactics are excluded. We follow the principle “whatever works”. Together we can stop this madness from happening!

Freedom can not be given, freedom can only be taken

We will not ask for permission or make demands that can be negotiated away. We will stand in the way and be there until this mining project of hell is buried. We will do what it takes to defend this place from the neocolonisers idiotic plans.

Of course will the state’s and the rich’s minions (cops) try to chase us away. With their monopoly of violence they will use violence against us. But we will be standing steady, firmly rooted in the ground. Their reason is orders from above and their pay check. Their reason is capitalism and its following shallowness. But this is nothing compared with our relation with the earth, the mountain, the water, the trees and the plants that exists at this place. Our relation is a deep one. It follows the roots of the trees down and the birds flight up in the sky. We stand at this place as firm as the mountain. With heads held high we will push back the intruders and take our freedom. No mines in Gállok. Not now, not ever!

Map describing the planned mine