Samtal: “Planer för framtiden”

I schemat kan ni se punkten “Planer för framtiden” som är uppdelad i flera steg mot slutet av träffen. I våra samtal och under hela träffen kommer vi att röra oss mellan dåtid, nutid och framtid och försöka få en överblick över vad som händer i norra sverige och sapmi. Vi kommer att röra oss från det stora och abstrakta till det lilla, konkreta och specifika. Utifrån det vill vi försöka komma fram till hur vi kan bli mer effektiva i våra kamper genom att diskutera våra motgångar och framgångar, behov och tillgångar. Förhoppningen är att kunna skapa ett nätverk av samarbeten och utbyten så att vi kan bli mer resilienta och potenta tillsammans.

I början av varje steg kommer vi att försöka sammanfatta vad som sagts ifall det är nya människor som tillkommer. Det går därför bra att bara komma på några, men vi skulle ändå rekommendera att man går på alla för att få kontinuitet i diskussionen.

Det finns en del frågeställningar som man kan fundera på inför och under träffen som kommer att vara grunden i dessa samtal:

– Hur ser en tänkbar framtid ut för norra sverige?
– Vad krävs för att påverka den framtiden i en positiv riktning?
– Vilka behov har jag i mina kamper för att kunna lyckas bättre?
– Vad har jag att erbjuda som skulle kunna vara användbart för andra som kämpar?

Diskussions: “Plans for the future”

In the schedule you can see the point “Plans for the future” which is segemented into many diskussions at the end of the gathering. In our diskussions we will move between past, present and future and try to get an overview over what is going on in the north of sweden and sapmi. We will move from the big and abstract to the small, concrete and specific. From that we will try to conclude how we can become more effective in our struggles by discussing our setbacks and achievments, needs and resources. Our hope is that we will can create a stronger network of cooperations and exchanges and become more resilient and potent together.

In the beginning of each step we will try to conclude what has been said if new people wants to join. Therefor it is possible to only go to a few of these diskussions, but we would encourage and recommend that you go to all of them for the sake of continuity in the discussions.

There are some issues and questions we want everyone to keep in mind before and during the gathering which will be the foundation for our diskussions:

– How does a thinkable future for the north of sweden look like?
– What is needed to affect the future in a more positive direction?
– What needs do I have in my struggles to be able to do better?
– What do I have to offer that could be useful for other struggles?