Faciliteringsworkshop

Det går alltid att förbättra de gemensamma beslutsprocesserna. Därför är vi glada över att Jonas från Nordic Climate Justice Program vill komma och lära oss mer om hur vi kan hålla bra möten. Hur tråkigt vi än tycker att det är med möten blir det inte bättre för att de tar längre tid och att vi missar viktiga perspektiv. Denna workshop riktar sig till både nybörjare och erfarna som vill utveckla sin förmåga att facilitera möten på ett sätt som stärker mångfalden i deltagandet och utmanar existerande maktstrukturer. Vi använder modellen som kallas “diamanten för gemensamt beslutsfattande” och utforskar olika verktyg och tekniker som vi kan använda oss av för att förbättra våra beslutsprocesser och skapa ett mer jämlikt deltagande. Deltagarnas erfarenheter och kunskap är en viktig del av denna workshop. Att vara mötesunderlättare eller facilitator är en livslång praktik som vi alltid kan bli bättre på.

Jonas från Nordic Climate Justice Program har hållit i träningar för organisationer i miljörörelsen sen 2018 med olika teman som klimaträttvisa, mötesfacilitering, aktionsträningar etc. Han har en master i humanekologi från Lund där han börjat förstå hur den “gröna” kolonialismen och militarismen verkar runtom i världen. Vill lära sig mer om den Svenska kolonialismen och kampen i Sapmi.

Workshops och kunskapsdelning

Vi vet att det kommer massor av folk med olika färdigheter till träffen och ser fram emot kunskapsutjämningar och erfarenhetsutbyten. Bland annat finns möjlighet att lära sig att klättra i sele upp i t.ex. ett träd.  Kanske gå en runda och lära oss om vilda ätliga och medicinala växter. Eller hur man bygger en tripod eller monopod. Alla förslag på vad vi skulle vilja lära oss är välkomna. Några önskemål? (kolonierna at riseup punkt net)

Workshops and skillsharing

We know that a lot of people with different skills will show up at the gathering and are looking forward to sharing and learning. There will for example be an opportunity to learn how to climb up an tree in a harness. Maybe we will go for a walk and learn about plants that are edible or medicinal. Or how to build a monopod or tripod. We will see what happens nd what we are interested in learning. Any suggestions of things we would like to learn are welcome? (kolonierna at riseup dot net)

Ämne: Blodstensskogen

Kom till träffen i Gallok och lyssna på hur det går för kämparna i Blodstensskogen i deras kamp emot avverkningen av en liten fin skog i Uppsala där några papp-nissar vill bygga fancy bostadsrätter…

Topic: Blodstensskogen

Come to Gallok and hear how things are going for the resistance in Blodstensskogen and the struggle they are going through to try to save a small beautiful forest in Uppsala where some dumb ass people wants to build fancy houses…

Ämne: Skogsupproret

Med start i Stockholm då några aktivister stormade Svea skogs kontor har Skogsupproret fortsatt under vårvintern genom att försöka blockera Svea skogs skogsmaskiner. Kommande aktioner är att vänta. Några av kämparna kommer även att dyka upp på träffen i Gallok.

Forest Rebellion

Starting in Stockholm, when some activists entered the office of Svea skog, Forest rebellion has continued their struggle by trying to block Svea skogs forest machines earlier this year. Further actions are to be expected. Some of the fighters will also show up on the gathering in Gallok.

Föreläsning: Tor Tuorda – Platsens historia och den gröna kolonialismen

Missa inte att höra när den samiska aktivisten och lokalbon Tor Tuorda berättar om platsens historia, och hur nu och då på många sätt hänger samman. Vi ska också få höra om den gröna teknologins dystra baksida… kolonialismen förklädd i nya kläder!

*

Presentation: Tor Tuorda – The history of the place and the green colonialism

Dont miss the opportunity to hear the local sami activist Tor Tuorda speak about the history of the place, and how now and then in many ways are connected. He will also talk about the gloomy backside of the green technology… the colonialism dressed in new clothes!

Natur og Ungdom – Vad händer i Norge? (Repparfjorden med mera)

Vi har nu fått bekräftat att några aktivister från Norges största miljöskyddsorganisation för ungdomar Natur og Ungdom kommer till träffen i Gállok! Det ska bli spännande att höra om hur läget är i Norge och vilka problem man stöter på där. Vi vet att det just nu pågår en ockupation vid Repparfjorden emot koppargruvan där dom vill dumpa gifter rakt ut i fjorden. Vi hoppas på att kunna skapa en förbindelse över gränserna så att vi kan hjälpas åt i kampen emot exploateringen och bli starkare tillsammans.

Natur og ungdom – What is going on in Norway? (Repparfjorden etc)

It has now been confirmed that some activists from the biggest youth organization for environmental protection in Norway Natur og Ungdom will come to the gathering in Gállok! We are very excited to hear about the situation in Norway and what problems they face there. We know that there is an occupation going on by Repparfjorden right now against the copper mine where they want to dump toxins in the fjord. We are hoping to create a connection over the borders so that we can help each other in the struggle against the exploitation and become stronger together.

Föreläsning: Henrik Andersson – Vad händer vid en gruvetablering? (Aitik)

Framöver kommer vi att publicera en serie av event som kommer att äga rum på träffen i Gallók. Först ut är renskötaren Henrik Andersson, aktiv i bland annat Skogsupproret och XR Sápmi.

*

Presentation: Henrik Andersson – What happens when a mine is established? (Aitik)

From now on we will publish a serie of events that will take place on the gathering in Gállok. First out is the reindeer herder Henrik Andersson, active in Forest Rebbellion and XR Sápmi among others.

Donera pengar till kampen/Donate money to the struggle

Det finns numera ett bank-konto och allt ekonomiskt stöd vi kan få uppskattas. Vi behöver inte så värst mycket, men pengar till bland annat transport, enklare logistik-grejer och eventuella böter är alltid bra att ha. Just nu kommer de mesta av pengarna gå till kampen i Gallok och träffen som anordnas där 13-22 augusti.

Swisha valfritt belopp till 1234329090 och skriv “gallok”.

Eller för över pengar till bankkonto: 8420-2, 734 225 823-8 (skriv “gallok”)

*

There is now a bank-account and we would appreciate all the economical support we can get. We don´t need so much stuff, but money for example transportation, simple logistic stuff and eventual fines is always good to have. Right now most of the money will go to the struggle in Gallok and the gathering/skill share that is arranged there 13-22 august.

Swish: 1234329090 (write “gallok”)

Bank account: 8420-2, 734 225 823-8 (write “gallok)

 

IBAN: SE07 8000 0842 0273 4225 8238

BIC: SWEDSESS

Account owner: BOKKAFÉ ANGBETT

Träff och skillshare i Gállok 13-22 augusti/Gathering and skillshare in Gállok 13-22 august 

Nu bjuder vi in till en träff och ett skillshare i Gállok, nära Jokkmokk i Sápmi

Kampen mot gruvprojektet i Gállok har pågått i många år nu. 2013 fanns ett protestläger med folk som försökte stoppa provborrningarna och malmsprängningarna. De lyckades aldrig stoppa gruvbolaget, men de försenade dem och fick folk att organisera sig.

Just nu är det upp till regeringen att fatta ett beslut ifall det blir ett ja eller ett nej gällande gruvan. Men vi kommer inte vänta på deras beslut. Vi har redan tagit vårt – Inga gruvor i Gállok! Inte nu, inte någonsin.

Denna kamp är nära sammankopplad med Samernas kamp. I 400 år har de så kallat svenska, norska, finländska och ryska staterna koloniserat Sápmi. Med kulturmord som vapen försökte de utplåna den Samiska själen och det Samiska folket. De lyckades aldrig.

Så i mitten på augusti samlas vi i norr. Huvudfokuset på träffen kommer vara att koppla ihop de olika kamperna i Sápmi. Så vi står enade mot exploateringen och förgiftandet av våra vatten, berg, skogar och vår luft. Mot gruvor, vind- och vattenkraftverk, industrier, kalhyggen, kärnkraftverk, pipelines och så vidare. Låt oss samlas och dela våra färdigheter och erfarenheter. Hur kan vi stödja varandra? Hur kan vi skapa en sund och långsiktig motståndskultur?

Om du vill bidra med en workshop, ett samtal, en diskussion eller vad som helst kontakta oss så vi kan göra plats för det i schemat.

Du kan läsa mer här eller på kolonierna.se
Kontakta oss på kolonierna at riseup punkt net.

No mine in Gállok!

 

Call for a gathering and skillshare in Gállok, near Jokkmokk in Sápmi (so called sweden).

The struggle against a mining project in Gállok have been going on for many years now. In 2013 there was a protest camp where people were trying to stop the drilling and blowing up of the ground. They never managed to completely stop the mining company, but they managed to delay them and get people organised.

Right now it’s up to the so called swedish government to decide if someone will be allowed to start the mine or not. But we will not wait for their decision. We have already made ours – No mine in Gállok! Not now, not ever.

This struggle is closely connected to the struggle of the Sami people, the indigenous people of Sápmi. For 400 years, the so called swedish, norwegian, finnish and russian states have colonised Sápmi. With the use of cultural genocide they tried to wipe out the Sami people. They never succeded.

So in mid august we meet in the north. The main focus of this gathering will be to connect the different struggles in Sapmi. So we can stand united against the exploitation and contamination of our water, mountains, air and forests. Against mines, windmills, dams, industries, clearcuts, nuclear power plants, pipelines and so on. Let’s come together and share our skills and experiences. How can we support each other? How can we create a good and persistent culture of resistance?

If you want to contribute with a workshop, a talk, a discussion or whatever, contact us so that we can put it in the schedule.

You can read more here or on kolonierna.se
Contact us at kolonierna at riseup dot net

No mine in Gállok!